Januari 2023

4 tydliga sponsringstrender när vi på More SPACE blickar framåt

Ännu tydligare fokus på CSR, färre men djupare sponsorskap, nya samarbetsformer samt betydligt positivare än vad somliga bedömare tror. Vi på More SPACE blickar in i 2023 och ser ett år fyllt av möjligheter för de rättigheter och företag som träffar rätt i sitt arbete med sponsring.

Värderingsstyrd sponsring
Många är vi som har gått i bräschen för att sponsring måste generera mer än bara räckvidd och exponering. De företag som arbetar med sponsring vill givetvis nå ut – brett och till rätt målgrupp. Men idag vet vi att dessa enskilda parametrar inte är heltäckande. Att drivkraften bakom sponsring är mer värderingsstyrd är redan ett faktum. För många bolag som överväger sponsring, är möjligheten att associeras med värden som ligger i linje med företagets egna värderingar helt central. Vi på More SPACE är övertygade om att dessa motiv får ännu större betydelse 2023.

Fördjupade relationer
En annan trend vi ser komma kan sammanfattas med orden exklusivitet och kvalitet. Vi är övertygade om att rättighetsinnehavarna kommer att satsa mer på gemensamma aktiviteter med sina sponsorer, samt att företagen väljer färre sponsorskap, men engagerar sig mer när de väl går in. De rättigheter som verkligen kommer att lyckas sjösätta värdefulla sponsorsamarbeten blir de som satsar på djupare engagemang sina partners. Genom att fokusera på att utvinna ömsesidig nytta med sponsorerna, förstärker rättigheten sponsorns incitament att upprätthålla engagemanget – samtidigt som de sponsrande företagen får se sina förväntningar överträffas.

Ökad flexibilitet
Vidare ser vi att formerna för hur sponsorsamarbeten inleds kommer att bli mer flexibla. Många företag är på det klara med sponsringens kraft, de förstår vikten av att vårda sitt varumärke och de vill positionera sig i framkant. Men tröskeln kan upplevas hög. Att binda upp sig på fleråriga avtal, utan möjlighet att kliva av, kan i många fall bli en deal breaker. På detta grundar sig vår spaning att nya avtalsformer kommer att bli vanligare. Sannolikt kommer rättighet och företag oftare enas om ett flerårigt avtal, men där sponsorerna ges rätt att avbryta tidigare om de yttre förutsättningarna förändras och de inte längre har möjlighet att fortsätta. Vår spaning är att denna flexibilitet får till följd att sponsorsamarbeten upplevs mindre riskfyllda och därmed ses som något attraktivt – även i tuffa tider.

Bättre än väntat
Till sist ser vi framför oss ett 2023 där sponsringen skördar större framgångar än många andra näringar. Skenande elpriser, högräntetider och en kaotisk omvärld lägger grunden för oroligheter i många branscher.
Så varför hävdar vi att sponsringen går en ljus framtid till mötes? Rättighetsinnehavarna, i synnerhet de som finns i en idrottskontext, är till stor del drivna av passion. I ekonomiskt utmanande tider väljer hushållen bort varukonsumtion men fortsätter att prioritera matcher, lopp, tävlingar och event – sådant som skänker ovärderlig glädje när annat känns tungt. Denna logik upplever vi att de potentiella sponsorerna kommer att snappa upp, vilket – i kombination med ökad avtalsflexibilitet – leder till stora satsningar på sponsring även under 2023!